Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5A Giáo viên chủ nhiệm :  Trịnh Hữu Tân Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ…

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm : Ngô Thị Xuân Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Thị Lan Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2A Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Hoa Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Thứ bẩy

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1A Giáo viên chủ nhiệm :  Đinh Thị Ngọc Hà Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bẩy