Điểm Học sinh

Tháng Tám 31, 2015 3:07 chiều
STT Họ và tên Toán Hóa
1 nguyễn văn A 8 9 7
2 nguyễn văn B 8 8 8
3 Nguyễn văn Bình 9 9 7
4 nguyễn thị lam 7 7 7
5 nguyễn thị ha 7 7 7