KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGD ĐT NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Sáu 8, 2020 6:27 chiều

 

PHÒNG GD  &  ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG  TH TÂN THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/KH-THTT Nam Trực, ngày 01 tháng 08  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT  Năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường TH Tân Thịnh xây dựng Kế hoạch thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị  như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thực hiện công khai cam kết của Nhà trường về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về thu, chi tài chính để phụ huynh học sinh và xã hội tham gia giám sát và đánh giá Trường theo qui định của pháp luật.

– Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 1. NỘI DUNG CÔNG KHAI

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh ;( Biểu 5,6)

2.Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định (Biểu 7). Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức dánh nghề nghiệp ( Biểu 8)

 1. Công khai thu, chi tài chính.

Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 1. Bà Đặng Thị Nhẫn – Hiệu trưởng – chịu trách nhiệm chung, chỉ đạo việc thực hiện công khai đúng thời gian, đúng nội dung.
 2. Bà Đặng Thị Dung, Ông Vũ Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng – chịu trách nhiệm nội dung công khai về chất lượng học sinh.
 3. Bà Vũ Thị Len – Kế toán – Chịu trách nhiệm công khai về cơ sở vật chất, tài chính, các khoản thu góp, chế độ chính sách đối với CBGV, NV và học sinh, và tổng hợp các biểu mẫu, báo cáo.
 4. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI
 5. Đối với các nội dung quy định tại Điều 5 của thông tư 36 :

– Công khai trên trang thông tin điện tử vào tháng 8 năm 2019.

– Niêm yết công khai tại bảng thông báo, văn phòng nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường xem xét. Thời điểm công bố là tháng 7/2019 và cập nhật đầu năm học (tháng 9) và sau các kì kiểm tra định kỳ.

– Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

– Báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.( 30/9/2019)

 1. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của thông tư 36 nhà trường thực hiện công khai như sau:

– Đối với học sinh tuyển mới: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi thực hiện tuyển sinh.

– Đối với học sinh đang học: Phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. Thông tin về chất lượng giáo dục định kỳ của học sinh qua các buổi họp cha mẹ học sinh, sổ liên lạc  điện tử và các hình thức khác.

 1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Xây dựng kế hoạch thực hiện:

Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

 1. Tổ chức tự kiểm tra

Tổ chức tự kiểm tra đánh giá đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Nơi nhận:– Theo phân công;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG  

              

 

Biểu mẫu 05

Phòng GD – ĐT Nam Trực.

Trường TH Tân Thịnh

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019 – 2020

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh +Tổ chức tại trường TH, công khai minh bạch+ Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh theo địa bàn hành chính
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Tiếng việt công nghệ 1 Chương trình VNEN Chương trình VNEN Chương trình VNEN Chương trình VNEN
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh + Thường xuyên thông qua hòm thư, sổ liên lạc+ Yêu cầu học sinh tự giác, tự học, hợp tác tích cực  có ý thức vươn lên vượt khó trong học tập, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục + Hướng dẫn của GV, BGH, H Đ đội, các hoạt động ngoại khóa theo quy định diễn ra thường xuyên, tác động tới từng học sinh+ 100% học sinh đều đảm bảo có đủ các điều kiện nhất cho học tập và sinh hoạt tại trường
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được + Lớp 1: 98.8% xếp loại tốt, đạt về năng lực, phẩm chất; 1.2% xếp loại CCG+ Lớp 2 đến lớp 5 : 98% – 99% xếp loại tốt, đạt về năng lực, phẩm chất

+ Đảm bảo học sinh có đủ tốt, khỏe mạnh học tập thông qua các hoạt động giáo dục thể chất và chăm sóc sức khỏe của y tế nhà trường kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh

VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 100% HS HTCT lớp 1 được lên lớp 2  100% HS HTCT lớp 2 được lên lớp 3  100% HS HTCT lớp 3 được lên lớp 4 100% HS HTCT lớp 4 được lên lớp 5 100% HS HTCTTH tiếp tục học THCS

 

Tân Thịnh, ngày ….. tháng …. năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

  
Biểu mẫu 06

Phòng GD – ĐT Nam Trực.

Trường TH Tân Thịnh

 THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2019 -2020

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 777 193 145 138 177 125
II Số học sinh học 2 bui/ngày  777 193 145 138 177 125
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất  777 193 145 138 177 125
1 Tốt(tỷ lệ so với tng số)  86.7% 91.7% 79.8% 83.3% 87%  90.4%
2 Đạt(t lso với tổng số)  13 %  7.3%  20.1%  16.6%  13%  9.6%
3 Cn c gng(tỷ lệ so với tổng số)  0.3%  1%  0%  0%  0%  0%
IV Shọc sinh chia theo kết quả hc tập  777  193  144  138  177 125
1 Hoàn thành tt(t lso với tổng số)  65.1%  71%  57.7%  68.8%  59.3%  66.4%
2 Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số)  34.6%  27.9%  40.2%  32.2% 40.7%  33.6%
3 Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số)  0.3%  1%  0%  0%  0%  0%
V Tổng hợp kết quả cuối năm  775  191  144  138  177  125
1 Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số)  99.7%  99%  100%  100%  100%  100%
a Trong đó:HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)  34.4%  27.5%  30.6%  47.1%  29.9%  41.6%
b HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)  2.7%  0%  2.8%  2.2%  7.9%  0%
2 Ở lại lớp(tỷ lệ so với tổng số)  0.3%  1%  0%  0%  0%  0%

 

Tân Thịnh, ngày ….. tháng …. năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 07

Phòng GD – ĐT Nam Trực.

Trường TH Tân Thịnh

 THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019 – 2020

STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp  26/26 Số m2/học sinh
II Loại phòng học  26
1 Phòng học kiên cố  24
2 Phòng học bán kiên cố  2
3 Phòng học tạm  0
4 Phòng học nhờ, mượn 0
III Số điểm trường lẻ  1
IV Tổng diện tích đất (m2)  10 242 12,6
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)  5429  6.98
VI Tổng diện tích các phòng  1986  2.55
1 Diện tích phòng học (m2)  1394  1.79
2 Diện tích thư viện (m2)  121  0.15
3 Diện tích phòng giáo dục thchất hoặc nhà đa năng (m2)  0  0
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)  106  0.13
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)  102  0.14
6 Diện tích phòng học tin học (m2)  106  0.10
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)  80  6.75
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tt hc hòa nhp (m2)  27  0.06
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)  50
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định  500
1.1 Khối lớp 1  120  20
1.2 Khối lớp 2  100  20
1.3 Khối lớp 3  100  20
1.4 Khối lớp 4  100  20
1.5 Khối lớp 5  80  20
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định  190
2.1 Khối lớp 1  60  10
2.2 Khối lớp 2  30  10
2.3 Khối lớp 3  30  10
2.4 Khối lớp 4  30  10
2.5 Khối lớp 5  40  10
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) Số học sinh/bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Số thiết bị/lớp
1 Ti vi  26  1
2 Cát xét  2
3 Đầu Video/đầu đĩa  3
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  7  7/26
5 Thiết bị khác…  0
6 …..

 

Nội dung Số lượng(m2)
X Nhà bếp  0
XI Nhà ăn  0

 

Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú  0
XIII Khu nội trú  0

 

XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  2  4/4 0.15/ 0.14
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*  2

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X
XVII Kết nối internet X
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường X
XIX Tường rào xây X

 

Tân Thịnh, ngày ….. tháng …. năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 08

Phòng GD – ĐT Nam Trực.

Trường TH Tân Thịnh

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019 – 2020

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  42  26 14 4  12 15 15
I Giáo viên  35 8 15 12
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:  11 8 3 2 3 6
1 Tiếng dân tộc  0
2 Ngoại ngữ 3 2 1 1 2
3 Tin học  2  2  2
4 Âm nhạc  2  2  1 1
5 Mỹ thuật  2  2  1 1
6 Thể dục  2  2  2
II Cán bộ quản lý
1 Hiệu trưởng  1  1  1
2 Phó hiệu trưởng  2  2  2
III Nhân viên  4
1 Nhân viên văn thư  1 1 1
2 Nhân viên kế toán  1  1  1
3 Thủ quỹ  0  0
4 Nhân viên y tế  2  2  2
5 Nhân viên thư viện  0  0
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm  0  0
7 Nhân viên công nghệ thông tin  0  0
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật  0  0
9

 

Tân Thịnh, ngày ….. tháng …. năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHÒNG GD  &  ĐT NAM TRỰC

           TRƯỜNG  TH TÂN THỊNH

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  07/QĐ-THTT Nam Trực, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc cụ thể như sau:

Căn cứ vào biên bản họp phụ huynh học sinh về việc thống nhất các khoản thu đầu năm học 2019 -2020 ngày 15/09/2019

Xét đề nghị của Hội đồng Trường tiểu học Tân Thịnh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông báo công khai theo thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thông báo công khai theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban Giám hiệu, bộ phận tài vụ và các tổ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;- Phòng TC-KH;
– PGDĐT;
– Lưu: VT.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

        Đặng Thị Nhẫn

 

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TH TÂN THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
             Số: 07/BB-THTT      Nam Trực, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 BIÊN BẢN

V/v công khai các khoản thu Đầu năm học 2019 – 2020

 1.Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2019.

 1. Địa điểm: Tại Văn phòng trường TH tiểu học Tân Thịnh
 2. Thành phần:
 3. Bà Đặng Thị Nhẫn – Hiệu trưởng
 4. Ông Vũ Anh Tuấn – Phó hiệu trưởng
 5. Bà Đặng Thị Dung     –  Phó hiệu trưởng
 6. Nguyễn Thị Thanh Tươi – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 7. Bà Đoàn Thị Hương – Chủ tịch công đoàn
 8. Bà Đinh Thị Ngọc Hà – Tổ trưởng tổ 1
 9. Bà Nguyễn Thị Hoa – Tổ trưởng tổ 2
 10. Bà Phạm Thị Bình    – Tổ trưởng tổ 3
 11. Bà Đinh Thị Nhi – Tổ trưởng tổ 4
 12. Ông Trịnh Hữu Tân – Tổ trưởng tổ 5
 13. Bà Vũ Thị Len            – Kế toán, thư ký

NỘI DUNG

Tiến hành ghi nhận và lập biên bản về việc công khai theo theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; và theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống Giáo dục quốc dân bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc cụ thể như sau:

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a, Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của Trường TH Tân Thịnh đầu năm học 2019 – 2020 (kèm theo Biểu mẫu 05).

b, Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục TH thực tế, năm học 2019-2020 (kèm theo Biểu mẫu 6).

 1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a, Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường TH Tân Thịnh, đầu năm học 2019 – 2020 (kèm theo Biểu mẫu 7).

b, Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường TH Tân Thịnh, đầu năm học 2019 – 2020 (kèm theo Biểu mẫu 8).

 1. Công khai thu chi tài chính

3.1 Khoản thu thỏa thuận theo quy định

Căn cứ vào công văn 291/UBND-VP7 ngày 15/8/2019, v/v thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020; công văn 265/UBND -VP7 ngày 18/7/2019 v/v thu khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 202; hướng dẫn số 1295/ SGĐT – KHTC ngày 10/10/2019 của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định v/v dạy thêm học thêm; Thông tư số 16/2018/TT – BHGĐT ngày 03/08/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 1. Hỗ trợ bảo vệ, vệ sinh,       : 20 000đ/hs/tháng
 2. Tiền nước uống :   8 000đ/hs/tháng
 3. Tăng cường CSVC : 200.000 đ/hs/năm
 4. Hoạt động câu lạc bộ, kỹ năng sống : 10 000đ/hs/buổi

3.2 Các khoản thu bắt buộc:

– Công văn số 162/CV – BHXH ngày 30/08/2019 của Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực về việc thu BHYT học sinh: mức thu : 563 220đ/hs/năm/12 tháng

(Thẻ có giá trị từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

(Trừ những học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, con bộ đội. con chính sách…. theo quy định của BHXH)

3.3 Tự nguyện ủng hộ của CMHS

Vận động cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân và những người con quê hương ủng hộ nhà trường làm những công việc sau:

Nhà trường kêu gọi CMHS, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện khuyên góp ủng hộ công tác xã hội hoá trong năm học 2019-2020, dự kiến huy động khoảng 146 000 000đ để thanh toán tiền đợt 1 xây nhà vệ sinh 2 tầng điểm trường Nam Tân. Số tiền còn thiếu nhà trường sẽ tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và CM HS trong những năm học tiếp theo.

( Tùy từng phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hộ nhà trường)

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 14h ngày 16 tháng 9 năm 2019 sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi  16h30 ngày 26 tháng 9 năm 2019 (10 ngày liên tục).

Thực hiện niêm yết công khai các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020

của  trường tiểu học Tân Thịnh  niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha  mẹ phụ huynh học sinh  biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục  trong thời gian 10 ngày liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Trong thời gian 10 ngày niêm yết công khai nếu không có bậc phụ huynh nào có ý kiến khác thì kế hoạch sẽ chính thức được thực hiện kể từ khi biên bản kết thúc bảng công khai.

Biên bản lập xong hồi 16 h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./

THƯ KÝ 

 

 

 

     

CHỦ TỊCH
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG  TH TÂN THỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
             Số: 08/BB-THTT      Nam Trực, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 BIÊN BẢN

KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2019 – 2020 

     Hôm nay, vào hồi  16h 30 phút ngày  26 tháng 9  năm 2019

Tại:  Trường TH Tân Thịnh  chúng tôi gồm:

 1. Bà Đặng Thị Nhẫn – Hiệu trưởng
 2. Ông Vũ Anh Tuấn – Phó hiệu trưởng
 3. Bà Đặng Thị Dung   –  Phó hiệu trưởng
 4. Nguyễn Thị Thanh Tươi – Trưởng ban thanh tra nhân dân
 5. Bà Đoàn Thị Hương – Chủ tịch công đoàn
 6. Bà Đinh Thị Ngọc Hà – Tổ trưởng tổ 1
 7. Bà Nguyễn Thị Hoa – Tổ trưởng tổ 2
 8. Bà Phạm Thị Bình – Tổ trưởng tổ 3
 9. Bà Đinh Thị Nhi – Tổ trưởng tổ 4
 10. Ông Trịnh Hữu Tân – Tổ trưởng tổ 5
 11. Bà Vũ Thị Len            – Kế toán, thư ký

Lập biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai dự toán các khoản thu chi đầu năm học. Năm học 2019 – 2020 tại trụ sở làm việc:

Thời gian niêm yết: Bắt đầu từ 17h ngày 16 tháng 9 năm 2019 sẽ kết thúc việc niêm yết vào hồi 16 h 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2019 (10 ngày liên tục).

Sau 10 ngày thực hiện niêm yết công khai dự toán  thu chi đầu năm học . Năm học 2019- 2020 của trường TH Tân Thịnh  niêm yết tại trụ sở làm việc, Trường TH Tân Thịnh không nhận được ý kiến đóng góp gì khác từ mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha mẹ – phụ huynh học sinh. Trường tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai dự toán thu chi đầu năm học 2019- 2020

Biên bản lập xong hồi 17h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ  

 

 

        Vũ Thị Len

CHỦ TỊCH
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  

 

           Đoàn Thị Hương

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

               Đặng Thị Nhẫn

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

           TRƯỜNG TH Tân Thịnh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                  Số:  09/BB – THTT Nam Trực, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGD ĐT NĂM HỌC 20 19 – 2020

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường Tiểu học Tân Thịnh báo cáo kết quả thực hiện công khai các nội dung theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT như sau:

 1. Triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường đã triển khai Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong toàn đơn vị.

 

 1. Tổ chức công khai các nội dung theo Điều 5 của thông tư 36/2017/TT-BGDĐT bao gồm:
 2. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
 3. a) Cam kết chất lượng giáo dục:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh : ( Biểu mẫu 09)

 1. b) Chất lượng giáo dục thực tế:

Số học sinh được đánh giá định kỳ cuối năm học về từng năng lực, phẩm chất, kết quả học tập, tổng hợp kết quả cuối năm đối với trường tiểu học (Biểu mẫu 5);

 1. c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục

Đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

 1. d) Kiểm định cơ sở giáo dục:

Công khai thời gian kiểm tra đánh giá ngoài của PGD&ĐT, SGD&ĐT.

 1. 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
 2. a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định, Biểu mẫu 6;
 3. b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo( Biểu mẫu 7),

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

 1. 3. Công khai thu chi tài chính: Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
 2. a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

 1. b) Các khoản thu khác từ người học: Các khoản thu khác theo từng năm học: Theo công văn của các cấp có thẩm quyền.
 2. c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, 100% chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị : Theo biểu mẫu phụ lục đính kèm
 3. d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội: Theo quy định hiện hành.

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): Không có.

 1. Hình thức công khai:

Các nội dung trên được công khai thông qua các hình thức:

– Thông báo phổ biến thông qua các buổi họp cha mẹ học sinh

– Niêm yết công khai tại nhà trường

– Công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường.

   Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT

– Lưu: VT, hồ sơ

Đặng Thị Nhẫn